آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

excuse me, could you tell me how to get to …? excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à …?
the bus station la gare routière
excuse me, do you know where the … is? excusez-moi, savez-vous où se trouve …?
post office le bureau de poste
I’m sorry, I don’t know je suis désolé(e), je ne sais pas
sorry, I’m not from around here désolé(e), je ne suis pas d’ici
I’m looking for … je cherche …
this address cette adresse
are we on the right road for …? on est bien sur la bonne route pour …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? c’est la bonne direction pour aller à …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? vous avez une carte?
can you show me on the map? vous pouvez me montrer sur la carte?

سوالات آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

it’s this way c’est par ici
it’s that way c’est par là
you’re going the wrong way vous êtes dans la mauvaise direction
you’re going in the wrong direction vous êtes dans la mauvaise direction
take this road prenez cette route
go down there allez par là
take the first on the left prenez la première à gauche
take the second on the right prenez la deuxième à droite
turn right at the crossroads tournez à droite au carrefour
continue straight ahead for about a mile Continuez tout droit sur environ 1 mile (1 mile est approximativement 1,6 km)
continue past the fire station dépassez la caserne des pompiers
you’ll pass a supermarket on your left vous allez dépasser un supermarché sur votre gauche
keep going for another … continuez encore sur …
hundred yards cent ‘yards’ (environ 91 mètres)
two hundred metres deux cents mètres
half mile un demi-mile (environ 800 mètres)
kilometre un kilomètre
it’ll be … ça sera …
on your left sur votre gauche
on your right sur votre droite
straight ahead of you droit devant vous

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه
how far is it? c’est à quelle distance?
how far is it to …? il y a combien de kilomètres jusqu’à …?
the airport l’aéroport
how far is it to … from here? quelle distance ça fait d’ici à …?
the beach la plage
is it far? c’est loin?
is it a long way? c’est loin d’ici?
it’s … …
not far ce n’est pas loin
quite close c’est assez proche
quite a long way c’est assez loin d’ici
a long way on foot ça fait une bonne marche
a long way to walk ça fait une bonne marche
about a mile from here c’est à environ un mile d’ici (1 mile est approximativement 1,6 km)

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه به راننده

follow the signs for … suivez les panneaux pour …
the town centre le centre-ville
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights passez plusieurs feux et continuez tout droit
at the second set of traffic lights, turn left au deuxième feu, tournez à gauche
go over the roundabout prenez tout droit au rond-point
take the second exit at the roundabout prenez la deuxième sortie au rond-point
turn right at the T-junction tournez à droite à l’intersection
go under the bridge passez sous le pont
go over the bridge passez sur le pont
you’ll cross some railway lines vous allez traverser des voies ferrées

لینک کوتاه این آموزش مکالمه:

http://e-zaban.ir/?p=989

مرجع

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

جملات کلیشه ای اسپیکینگ قسمت 1

جملات کلیشه ای اسپیکینگ برای درخواست معنی اصطلاحات زیر، از پایین صفحه پیام بگذارید. I …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.