آموزش ساعت و زمان در انگلیسی

آموزش ساعت و زمان در انگلیسی

می توان در انگلیسی از روش های مختلفی جهت نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن به آن استفاده کرد.اگر چه مبحث زمان و ساعت همانند دیگر موضوعات زبان انگلیسی،در کشورهای مختلف انگلیسی زبان،نسبت به هم کمی متفاوت می باشد،اما اصول کلی در همه آنها یکسان و تفاوت ها بسیار جزئی می باشد.

item6پرسیدن ساعت:معمولا از جملات سوالی مشترکی جهت پرسیدن زمان استفاده می شود که در پائین نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید:

What time is it?

ساعت چنده؟

What’s the time?

ساعت چنده؟

Can you tell me the time,please?

میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟

Have you got the right time?

دقیقا ساعت چنده؟

Do you have the time?

ساعت داری؟

روش های مودبانه تری هم برای پرسیدن ساعت وجود دارد،مخصوصا زمانی که بخواهیم از یک غریبه این پرسش را انجام دهیم:

Excuse me,could you tell me the time?

ییخشید،میشه به من بگید ساعت چنده؟

Could you please tell the time?

میشه لطفا بگید ساعت چنده؟

نکته: از کلمات پرسشی مانند ?What time و ?when جهت پرسش در مورد زمان اتفاقات و رویدادهای آینده استفاده می شود.همانگونه که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

What time?=چه ساعتی؟

When?=چه موقع،کِی؟

What time does the flight to New York leave?At 10 am.

چه ساعتی پرواز به نیویورک حرکت می کنه؟ 10 صبح.

When does the bus arrive from London?15 minutes later.

کِی اتوبوس از لندن می رسه؟ پانزده دقیقه دیگه.

When does the concert begin?This evening,around 5.

چه وقت کنسرت شروع میشه؟ امروز عصر،حول و حوش 5.

What time is your train? It’s at 3 O’clock.

(حرکت) قطار شما چه ساعتیه؟ 3 تمام.

 

گفتن ساعت:معمولا از دو روش برای گفتن زمان استفاه می شود:

روش اول:در روش اول که رسمی تر و البته آسان تر نیز می باشد،ابتدا ساعت و سپس دقیقه،به صورت اعداد اصلی،به ترتیب و پشت سر هم خوانده می شود.همانندمثال های زیر:

(دقیقه+ساعت)

• 6:25 = six twenty-five (شش و بیست و پنج دقیقه)

• 8:05 = eight oh five (هشت و پنج دقیقه)

• 9:11 = nine eleven (نه و یازده دقیقه)

• 2:34 = two thirty-four (دو و سی و چهار دقیقه)

• 7:15 = seven fifteen (هفت و پانزده دقیقه)

• 5:30 = five thirty (پنج و سی دقیقه)

• 10:45 = ten forty-five (ده و چهل و پنج دقیقه)

تذکر1:برای دقیقه های “01” تا “09” می توان صفر را به صورت “oh” تلفظ نمود:

• 3:05 = “three oh five” (سه و پنج دقیقه)

• 8:08 = “eight oh eight” (هشت و هشت دقیقه)

• 11:06 = “eleven oh six” (یازده و شش دقیقه)

روش دوم:در روش دوم که غیررسمی تر و کمی پیچیده تر نیز هست،ابتدا دقیقه همراه با حروف اضافه “to” یا “past” و سپس ساعت بیان می شود.همانندمثال های زیر:

(ساعت+past/to+دقیقه)

• 11:20 = twenty past eleven (یازده و بیست دقیقه)

• 4:18 = eighteen past four (چهار و هجده دقیقه)

• 6:25 = twenty-five past six (شش و بیست و پنج دقیقه)

• 8:40 = twenty to nine (هشت و چهل دقیقه/بیست دقیقه به نه)

• 2:59 = one to three (دو و پنجاه و نه دقیقه/یک دقیقه به سه)

• 9:55 = five to ten (نه و پنجاه و پنج دقیقه/پنج دقیقه به ده)

• 4:35 = twenty-five to five (چهار و سی و پنج دقیقه/بیست و پنج دقیقه به پنج)

در توضیحات مربوط به روش دوم،همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید،باید گفت هر گاه عقربه دقیقه شمار،در بازه بین ساعت های 12 تا 6 (دقایق 1 تا 30) قرار بگیرد،از واژه “past” با تلفظ ” پَست” و به معنی “گذشته شده” بعد از دقیقه استفاده می شود.حال اگر عقربه دقیقه شمار در بازه بین ساعت های 6 تا 12 (دقایق 31 تا 59) قرار بگیرد،واژه “to” با تلفظ “تو” و به معنی “مانده به” بعد از دقیقه بکار می رود.

tellthetime

نکات مهم پیرامون روش دوم:هنگامی که عقربه دقیقه شمار،روی دقیقه های 15‚ 30 و 45 قرار بگیرد،مطابق با روش اول،همانطور که پیش تر آموختیم،براحتی ابتدا ساعت و سپس دقیقه خوانده می شود.همانند مثال های زیر که در روش اول عنوان گردیده و جهت یادآوری،مجددا در این قسمت آورده شده است:

• 7:15 = seven fifteen (هفت و پانزده دقیقه)

• 5:30 = five thirty (پنج و سی دقیقه)

• 10:45 = ten forty-five (ده و چهل و پنج دقیقه)

clock1200
twelve O’clock
دوازده تمام
clock12154
quarter past twelve
دوازده و ربع
clock1230
half past twelve
دوازده و نیم
clock1245
quarter to one
یک ربع به یک

حال اگر بخواهیم این زمان ها را مطابق با روش دوم بیان کنیم،کمی متفاوت با آنچه که در تعریف گفته شد،خواهد بود و در سه حالت،بررسی می گردد:

I-هنگامی که پانزده دقیقه از ساعت گذشته باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 15 باشد)،می توان از خود کلمه پانزده (fifteen) و یا معادل آن،یعنی quarter یا تلفظ “کوآرتر” و به معنی “ربع ساعت” به همراه واژه past مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 2:15 = fifteen minutes past two (دو و پانزده دقیقه)

• 2:15 = (a) quarter past two (دو و ربع)

• 7:15 = fifteen minutes past seven (هفت و پانزده دقیقه)

• 7:15 = (a) quarter past seven (هفت و ربع)

• 11:15 = fifteen minutes past eleven (یازده و پانزده دقیقه)

• 11:15 = (a) quarter past eleven (یازده و ربع)

II-هنگامی که سی دقیقه از ساعت گذشته باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 30 باشد)،می توان از خود کلمه سی (thirty) فقط مطابق با روش اول و یا معادل آن،یعنی “half” یا تلفظ آمریکایی “هَف” و بریتانیایی “هاف”و به معنی “نیم ساعت” به همراه واژه “past”مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 1:30 = one thirty (یک و نیم)

• 1:30 = half past one (یک و نیم)

• 5:30 = five thirty (پنج و نیم)

• 5:30 = half past five (پنج و نیم)

• 11:30 = eleven thirty (یازده و نیم)

• 11:30 = half past eleven (یازده و نیم)

III-هنگامی که پانزده دقیقه به ساعت مانده باشد(عقربه دقیقه شمار روی دقیقه 45 باشد)،می توان از خود کلمه پانزده (fifteen) و یا معادل آن،یعنی “quarter” یا تلفظ “کوآرتر” و به معنی “ربع ساعت” به همراه واژه “to”مطابق با مثال های زیر،استفاده نمود:

• 1:45 = fifteen minutes to two (پانزده دقیقه به دو)

• 1:45 = (a) quarter to two (یک ربع به دو)

• 8:45 = fifteen minutes to nine (پانزده دقیقه به نه)

• 8:45 = (a) quarter to nine (یک ربع به نه)

• 12:45 = fifteen minutes to one (پانزده دقیقه به یک)

• 12:45 = (a) quarter to one (یک ربع به یک)

تذکر1: استفاده از “quarter” و “half” جهت گفتن ساعت،که همراه با کلمات “past” و “to” بکار می رود،نسبت به معادل عددی آنها،یعنی “پانزده” و “سی” ،آسان تر و رایج تر می باشد.

تذکر2: استفاده از حرف اضافه “a” قیل از “quarter” کاملا اختیاری می باشد و بکار بردن یا نبردن آن تاثیری در محتوی نخواهد داشت،اما قبل از کلمه”half” هرگز نباید از آن استفاده کرد.

تذکر3: هنگامی که بخواهیم از “fifteen” در ساختار past/to استفاده کنیم،به طور استثنا کلمه “minutes” بعد از آن قرار می گیرد،در سایر موارد،بکار بردن آن جایز نمی باشد.

ستاره زبان

مطالب تکمیلی در مورد زمان و ساعت

1-استفاده ازعبارت O’clock:از این عبارت برای گفتن ساعت کامل که در آن دقیقه وجود ندارد،استفاده می شود و به معنی “تمام و دقیق” می باشد.همانطور که در شکل های زیر مشاهده می کنید.دقت کنید که در حالت نوشتاری می توان عدد را نیزدر کنار O’clock بکار برد.قابل ذکر است که در این حالت می توان ساعت را بدون این عبارت هم خواند:

twelve O’clock = 12 O’clock

six O’clock = 6 O’clock

clock1200
twelve O’clock
دوازده تمام
clock0600
six O’clock
شش تمام
clock0100
one O’clock
یک تمام
clock0800
eight O’clock
هشت تمام
clock0300
three O’clock
سه تمام
clock1100
eleven O’clock
یازده تمام

2-استفاده از “It is” و “It’s” برای گفتن زمان:هنگام پاسخ دادن به سوال در مورد زمان و ساعت،غالبا از ضمیر فاعلی “It” جهت اشاره به زمان و ساعت (time) استفاده می گردد،همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

What time is it?It is twelve O’clock.(12:00)

ساعت چنده؟ساعت 12 تمامه.

What’s the time?It’s half past five.(5:30)

ساعت چنده؟ساعت پنج و نیمه.

Can you tell me the time,please?It’s ten to nine.(8:50)

میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟ساعت ده دقیقه به نه است.

البته گاها از خود کلمه time هم برای گفتن زمان استفاده میشود،مثلا گوینده های تلویزیون و رادیو برای اعلام زمان کم و بیش آنرا بکار میبرند:

Time is eleven past seven.(7:11)

ساعت هفت و یازده دقیقه است.(یازده دقیقه از هفت گذشته)

 

3-گفتن ساعت 12:00:برای اینکه مشخص شود مقصود از ساعت 12،دوازده ظهر است یا دوازده شب،در انگلیسی از 4 عبارت مختلف برای این منظور استفاده می شود.اول از خود عبارت “twelve o’clock” برای مواقعی که می دانیم الان ظهر است یا شب.دوم،از کلمات “midday” و “noon” به تنهایی یا همراه با کلمه “twelve” برای دوازده ظهر و نهایتا از کلمه “midnight” به تنهایی یا همراه با کلمه “twelve” برای دوازده شب بکار می رود:

12:00 = twelve o’clock (دوازده تمام)

Twelve midday = twelve noon / midday = noon (دوازده ظهر)

Twelve midnight = midnight (دوازده شب)

What time is it?It is twelve O’clock.

ساعت چنده؟ساعت 12 تمامه.

What’s the time?It’s twelve noon/It’s noon.

ساعت چنده؟ساعت دوازده ظهره.

Can you tell me the time,please?It’s twelve midnight/It’s midnight.

میشه به من بگی ساعت چنده،لطفا؟ساعت دوازده شبه.

علاوه بر اصطلاحات بالا،اصطلاحات و واژه های دیگری نیز در انگلیسی وجود دارد که جهت بیان ساعات خاصی از شبانه روز مورد استفاده قرار می گیرد که همگی در جدول زیر معرفی شده اند.به عنوان مثال،به بازه زمانی بین 1 بامداد تا 11:59 دقیقه،اصطلاحا “morning” گفته می شود که در زبان فارسی صبح یا گاها بامداد تلقی می گردد.در ضمن از حروف اضافه “in” و “at” قبل از اصطلاحات زمانی مذکور،به صورتی که در جدول زیر ملاحظه می کنید،استفاده می گردد:

اصطلاحات زمانی مهم
بازه/نقطه زماناصطلاحمعنی
00:01 – 11:59(in the) morningصبح/بامداد
12:00
(at) noon/midday
ظهر
12:01 – 18:00
(in the) afternoon
بعد از ظهر
18:01 – 22:00
(in the) evening
غروب
22:01 – 24:00
(at) night
شب
24:00 / 00:00
(at) midnight
نیمه شب

در ساعت های دیجیتال،همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید،از زمان های 24 ساعته استفاده می شود.البته در صحبت های روزمره به دلیل دشواری و پیچیدگی در کلام،استفده از آن معمول نیست و غالبا در انگلیسی رسمی مانند رادیو،تلویزیون،علوم نظامی و … بکار می رود.مزیت استفاده از زمان 24 ساعته در این است که می توان بدون نیاز به اصطلاحات زمانی به زمان مورد نظر در شبانه روز پی برد.به عنوان مثال مقصود از ساعت “22:00” همان “ده شب” می باشد و نیاز به واژه “night” برای شناسایی آن نیست.به هر حال در مواجهه با این فرم از زمان،اگر بخواهید آنرا به صورت غیررسمی بیان کنید،باید لزوما از اصطلاحات زمانی بالا استفاده کنید.در این خصوص می توان این اصطلاحات را در چند دسته بررسی نمود:

I-اگر مقصود از ساعت،زمان قبل از ظهر (before noon) باشد،از عبارت “in the morning” استفاده می شود:

• 07:00 = It’s seven o’clock in the morning (ساعت هفت صبح است)

• 07:15 = It’s quarter past seven in the morning (ساعت هفت و ربع صبح است)

• 07:30 = It’s half past seven in the morning (ساعت هفت و نیم صبح است)

• 07:45 = It’s quarter to eight in the morning (ساعت یک ربع به هشت صبح است)

II-اگر مقصود از ساعت،زمان بعد از ظهر (after noon) باشد،از عبارت “in the afternoon” استفاده می شود:

• 14:00 = It’s two o’clock in the afternoon (ساعت دو بعد از ظهر است)

• 14:15 = It’s quarter past two in the afternoon (ساعت دو و ربع بعد از ظهر است)

• 14:30 = It’s half past two in the afternoon (ساعت دو و نیم بعداز ظهر است)

• 14:45= It’s quarter to three in the afternoon (ساعت یک ربع به سه بعد از ظهر است)

III-اگر مقصود از ساعت،زمان دیروقت شب (late night) باشد،از عبارت “at night ” استفاده می شود:

• 22:00 = It’s ten o’clock at night (ساعت ده شب است)

• 22:15 = It’s quarter past ten at night (ساعت ده و ربع شب است)

• 22:30 = It’s half past ten at night (ساعت ده و نیم شب است)

• 22:45 = It’s quarter to eleven at night (ساعت یک ربع به یازده شب است)

4-کاربرد AM و PM:از عبارت AM که آن را به صورت های “A.M” و “a.m” هم می نویسند،جهت اشاره به بازه زمانی از نیمه شب (midnight) تا صبح (morning) بکار می رود.اما از عبارت PM که آن را به صورت های “P.M” و “p.m” هم می نویسند،به طور کلی جهت اشاره به بازه زمانی از ظهر (noon) تا شب (night) بکار می رود:

• 3 AM = Three o’clock in the morning (ساعت سه صبح/بامداد)

• 3 PM = Three o’clock in the afternoon (ساعت سه بعداز ظهر)

تذکر:هرگز نباید از Am و Pm در ساختار past/to استفاده کرد.

5-کاربرد حروف اضافه at و in در ساعت:از حرف اضافه at جهت بیان زمان اتفاق یا رویداد مشخصی بکار می رود.اما از حرف اضافه in جهت بیان بازه ای از زمان که عمل مورد نظر در آن اتفاق می افتد،استفاده می شود و در فارسی “در ظرف” ترجمه می شود.همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید:

(زمان+at)

When does the concert begin?

کنسرت کی شروع میشه؟

It begins at 11 O’clock.

اون ساعت یازده شروع میشه .

When does the bus arrive?

اتوبوس کی میرسه؟

The bus arrives at midday.

اتوبوس ظهر(ساعت 12) می رسه.

It is 8:30 now,when will you be ready?

الان ساعت هشت و نیمه،شما کی آماده میشی؟

I’ll be ready in an hour,at about 9:30.

من ظرف یک ساعت آینده آماده میشم،حول و حوش نه و نیم.

When will you finish your work?

کی کارت رو تموم میکنی؟

In less than 10 minutes.

در ظرف کمتر از 10 دقیقه.

6-اصطلاحات زمان در انگلیسی آمریکایی:علاوه بر کلمه past که بیشتر در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد،آمریکایی ها،گاهی از کلمه after نیز به همین منظور استفاده می کنند.همچنین علاوه بر کلمه to گاها کلمات of ، before و till را نیز به طور مشابه بکار می برند:

PastAfter

ToBefore, of, till

• 06:10 = ten past/after six (شش و ده دقیقه )

• 05:50 = ten to/before/of/till six (ده دقیقه به شش)

تذکز:در انگلیسی آمریکایی از کلمه “after” در عبارت “half past” به صورت جایگزین ،یعنی “half after” استفاده نمی شود و معمول نیست.

7-استفاده از قید ها در بیان ساعت:می توان از قیدهای مختلف جهت بیان تاکید یا تقریب زمان استفاده کرد.مطابق با مثال های زیر،برای تاکید ساعت ده،از قید “exactly” و برای تقریب و گردکردن ساعت های “پنج و بیست و شش دقیقه” و “نه و چهل و سه دقیقه” از قیدهای “nearly” و “about” استفاده می کنیم:

• 10:00 = It’s exactly ten O’clock (دقیقا ساعت الان ده است )

• 05:26 = It is nearly half past five (ساعت تقریبا پنج و نیم است)

• 09:43 = It is about quarter to ten (ساعت حول و حوش یک ربع به ده است)

منبع : englishnice(dot)com

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

دانلود آموزش انگلیسی

جملات زبان انگلیسی در مورد تحصیلات

.:: جملات زبان انگلیسی در مورد تحصیلات ::. 1- کلاس چندمی؟ کلاس چهارمم. Which grade …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.