صفحه اصلی / آموزش زبان / آموزش انگلیسی / گرامر انگلیسی / قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

 تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

 A, a             
  حرف a  صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس
حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر (a ) قبل از 
(ss) ، ( L) ، ( ph) ، ( th) ، ( r) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل :
Car- park -father- pass
Path -star -craft
After- far -telegraph
Calm- bar- photograph
Grass- bath -class
نکته: هرگاه بعد از( a) حرف  ( L)و بعد از   آن یکی از حروف (L) ( f)یا(v ) ،باشد
نه تنها( a) صدای( آ) میدهد  بلکه ( L) نیز تلفظ نمی شود مثل :
Palm , half , halves
اگر( a)قبل از حروف ( L) یا (w )  قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل :
Low , saw , jaw , small , chalk , also , all ,
اگر بعد از( a )یکی از حروف (I)یا(y)بیاید صدای خودش یعنی  ،    
(اِی ) را میدهد مثل :
Say , way ,jaw , small , chalk , also , all
در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشند  و حرف آخر کلمه هم ( e)
 باشد (a)صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال :
Take , table , face , shake , blade , save
همچنین در کلماتی که دارای ترکیب، tive و یا tion
 باشند حرف( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل :
Native , nation , dilation , realization , station , relation
در کلماتی که نیز که بهy  ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر
( a) باشد باز صدای خودش را  می دهد مثل :
Lady , baby ,
بطور کلی در غیر از این موارد بالامعمولاً ( a )صدای ( اَ ) می دهد :
Bad , mat , sad ,cat

نکته :باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و

و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل  ( g) یا ( b)قرار دارد وبعد از آنهامجدداً یک حرف صدا دار مثل
(a ) ، ( o)و غیره بیاید( a) اول کلمه ،  بصورت ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل :
Again , about , ago , adore

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

B , b

در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معملاً در موارد زیر حرف ( b)
 تلفظ نمی شود :
اگر بعد ( m) بیاید ، مثل  – plumb numb , thumb , dumb
climb , lamb , comb

 اگر قبل از حرف( t)  قرار گیرد مثل :

doubt , debt

C , c

  حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای
(س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .
 قبل از یکی از حروف ( y) ، ( e) ، (i) ,  معمولاً صدای (س ،  ) می دهد ، مثل :
City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,
اگر ( c)  قبل از یکی از ترکیبات صدای( ia) و یا ، ( io)و یا, ( ie) ، (ea)   بیاید
( c)صدای(ش) می دهد ، مثل :
Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious
حرف ( c) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثل :
Music , scientific , craft , cloth , tract ,
نکته :
معمولاً ( c) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می دهد .
حرف ( c) غالباًبعد از  حرف ( s) تلفظ نمی شود ، مثل:
scenery,scissors
 ترکیب (ch ) اصولاً صدای ( چ ) می دهد ، مثل :
Church , china , chips
اما اگر کلمۀ مزبور از زبان یونانی باشد( ch) ، صدای ( ک) می دهد مثل :
Scheme , chorus , echo
و اگر کلمۀ مورد نظر از زبان فرانسه باشد ( ch)صدای ( ش ) دارد مثل :
Machine , chevalier
 در برخی از کلمات مثلarchduke , archbishop صدای ( چ ) می دهد
.
گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود ، مثل :
Yacht , schism ,
ترکیب ( ck) : صدای ( ک) می دهد ، مانند

rock , pack , packet

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

D , d

( d) صدای ( د ) می دهد ، مانند :

Mad , doctor , admit , dog   (

نکته 🙁 d)بعد از t صدای خود را دارد مانند:

Acted , celebrated , hated

اگر بعد از( d) ترکیب(ge)بیاید ( d) تلفظ نمی شود ، مثل :

Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,

اگر ( -ed) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد مانند :
Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

( d)گاه در ترکیب ( die) صدای ( ج ) می دهد ، مانند
Soldier
( d)در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید :
Wednesday , handkerchief , handsome

E , e

در صورتی که در کلمه ای(e) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز ( e)
 صدای خودش یعنی (ایی ) را می دهد ، مثل:
Severe , scheme
( e)در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می دهد مانند :
Be , he , me , she ,
( e) در آخر کلمات تلفظ نمی شود ، مانند :
Take , change , blade , save , cake , blame
در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثل :
Help , send , led , several ,
نکته :اگر( e)قبل از ترکیب ( -ry)بیاید تلفظ نمی شود ، مثل : 
Every , delivery , surgery ,

F ,f                        
( f)در حرف اضافۀ( of)صدای ( و ) می دهد . 

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

G ,g

دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .اگر ( g) قبل از حروف ( a) و ( o) ، ( u) بیاید

( g)صدای ( گ) می دهد ، مثل :

Gum , gate , God

قبل از حروف ( e) یا ( i)گاه صدای ( ج )  و گاه صدای ( گ) می دهد مانند:

Get , gem , general , ginger

بدین صورت که اگرقبل از یکی از ترکیبات( en) ، ( -em) ، ( -in)  ( -er)

بیاید صدای ( ج) می دهد ، مثل : 

Gin , gentle , Germen , germ
معمولاً اگر( g)قبل از( y)بیاید  صدای (ج ) می دهد مثل : 
Biology , Egypt , gypsy , radiology
نکته :
( g)قبل از حروف(m) یا(n)  و یا در ترکیب (dge) تلفظ نمی شود ،مثل :
Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge
( g) در ترکیبات( ght) یا ( gh) تلفظ نمی شود مثل :
Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,
(g ) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می دهد ، مانند :
Pig , rug big
قبل از یکی از ترکیباتeo) ، ( ao) ، ( ia) صدای ( ج) می دهد مثل :
Giant , gaol , geology ,
( g)در کلماتی که به  ( -ung) ، ( -ong) ، ( -ang) ، ( -ing)
  ختم میشوند به بصورت( گ )خیلی ضعیف تلفظ می شود( صدای گ به گوش نمی رسد بیشتر صدای ن به گوش میرسدو این صدا درون حفره بینی تولید میشود) ، مثل :
Sing , playing , song , sung , eating , sang .
( gh) : گاه صدای ( گ) دارد ، مانند ghost 
 ( gh) : گاه صدای ( ف ) دارد ، مانندenough

H , h

( h) , : صدای ( ه ) و ( ح) فارسی دارد ، مانند hit , head , horn
(h)در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود ،
مثل :
Hour , honest , heir , rhyme
( h)همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید ، مانند :
Oh , sigh , sarah , messiah
( h)بعد (r) از تلفظ نمی شود ، مثل :
Rhetoric , rhubarb , rhyme
نکته :
در صورتی که با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد،
مثل :
ch = چ  kh = خ  zh = ژ ph  = ف  gh = ق ، غ
sh = ش
th = شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی

I , i

حرف( i)معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد . 
این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می دهد :
در کلماتی که به ترکیب( -nd) ختم شده اند مانند :
Grind , bind , find , behind , blind
در کلماتی که به ترکیب( -ld) ختم شده اند ، مانند :
Wild , mild , child
در کلماتی که به ( ght) یا ( gh) ختم شده اند ، مانند
Sigh , hight , bright ,
در کلماتی که دارای حرف( i) باشندو حرف آخر آن کلمات  ( e) باشند، 
مانند :
Fine , time , ride , bite , knife ,
در صورتی که بعد ( i)حرف(r ) بیاید  ( i) صدای معادل ( اِ ) می دهد ، 
مانند :
Bird , Birmingham
 در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می دهد ، مثل:
fit , sit lid , hit , bit

J , j

صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثل : ( j)
Judge , job

K , k

صدای ( ک ) میدهد ، مثل : ( K)
Key , kill , kite , kitten
 ( k)معمولاً در اول کلمه و قبل ازحرف( n) تلفظ نمی شود ، مانند :  
Knee , knowledge , know , knock , knife
نکته :
( kh)برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود
مانند :
Khomeini , khaki , kakh , khosrow
که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می شود .

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

L , l

(L ) صدای ( ل ) فارسی را دارد ، مانند :
Lip , bleed , lead , help
(L) قبل از حروف (d ) ، ( k) ، ( m) ، ( f )تلفظ نمی شود ، مانند :
Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

M , m

( m)صدای ( م ) فارسی را دارد ، مانند :
Morning , moon , some , him ,

N , n

(n ) صدای (ن ) می دهد مانند :
Noon , sun , can , end ,
( n) بهمراه(m ) تلفظ نمی شود مانند :
Damn , column , solemn , autumn ,
نکته :
اما اگر بعد از( -mn) حرف صدا داری بیا ید(n ) تلفظ نمی شود ، مثل:
Damnable , solemnity ,
ترکیب ( ng-) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مانند :
Thing , sing , playing

O , o

صدای ( اُ ) فارسی را می دهد ، مثل :
Morning , moon , foe , no , rose ,
گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را میدهد ، مانند :
Hot , not , trot
نکته :
در کلمه of صدای( آ) می دهد 
اگر( o)در آخر کلمه بعد از ترکیب ( ry)  بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :
Satisfactory , history , factory , explanatory

P , p

(p )مثل حرف (پ ) فارسی تلفظ می شود، مثل :
Put , poor , part , apple , up , pen ,
اگر ( p) بهمراه یکی از حروف(n ) یا ( s) ، ( t) در ابتدای کلمه ای بیاید ،
به تلفظ در نمی آید ، مثل :
Psychology , psalm , pneumonia
همچنین این حرف اگر بین (t ) و ( m)  بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :
Empty , resumption , temptation
نکته :
در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :
Cupboard , raspberry , refit ,
در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی شود ، مثل :
Lump , dump
ترکیب (ph ) معمولاً صدای ( ف ) می دهد اما گاه صدای (و ) نیز می
دهد ، مثل :
Nephew , Stephen ,
ترکیب( ph) قبل از( th) تلفظ نمی شود ، مثل :
Phthisis ,
در صورتی که(p )  در یک هجا و ( h) در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر
یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثل :
Hap , hazard

Q , q

( q)صدای (کو ) فارسی را دارد ، مانند :
Quite , quarrel , question ,

در صورتی که( que) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می دهد ، مانند :
Coequal, unique

R , r

( r) صدای ( آر) می دهد که زبان به سمت سقف دهان بر میگردد این با (ر) در فارسی متفاوت است.

مانند : Red , dear , car , ready

این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا
باشد ، تلفظ نمی شود ، مانند :
Bear , star ,cahier , park , art
نکته :
در انگلیسی برتانیایی اگر بعد از حرف صدا دار باشد و یا کلمۀ بعدی با یک حرف صدا دار
آغاز گردد( r)تلفظ می شود  ،
Origin , radio , father
یا جمله :
? How far is it
  که ( r) تلفظ می شود
S , s                           
( s)مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مانند :
Risk , task , sit ,sixteen
این حرف در آخر بعضی کلمات که به (t ) ، (f ) و ( p), ( k)ختم شده اند
صدای (س ) می دهد مانند :
Lamps , proofs , parks , risks
در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می دهد ، مثل :
Was , his , does ,
بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می دهد ، مثل :
Fuse, these, rise , wise ,
ترکیب (sion ) ، ( sua) یا ( sure) صدای ( ژ ) میدهد مثل :
Usual , measure , treasure , television , intrusion
ولی اگر قبل از( s) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می دهد .
نکته :
( s)معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می دهد ، مثل :
Sit , sack , seal , sour
( s)در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :
Aisle , isle , island , corps , viscount
در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است( s) در شکل فعلی ( س ) ،
  و در شکل اسمی ( ز ) می دهد مثل :
close ___z       close ___ s
( s) قبل از (y )صدای ( ز ) می دهد مثل :
Rosy , noisy , busy , easy
ترکیب( su) همواره صدای ( ش ) می دهد مثل : 
Sure , sugar , insurance ,
ترکیب( sh) صدای ( ش ) می دهد مثل :
push , shall , she , shrine ,

قواعد کلی تلفظ حروف در کلمات انگلیسی

T , t

مانند ( ت) فارسی تلفظ می شود ، مثل :
Root , table , mat
ترکیب( t) با( ia) و یا (ie ) ،( io) صدای ( ش ) می دهد ,مثل :
Patient , partial , nation , function , essential ,
اگر بعد از( t) یکی از حروف( e) یا (i ) و ( u) بیاید صدای ( چ) می دهد ، 
مثل :
Question , , nature , , picture , mutual
( t) در غیر این مواردصدای ( ت ) فارسی را می دهد ، مانند :
Test , too , beat , fifteen
نکته :
( t) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود بویژه اگر ( t) در ترکیبهایی نظیر
  (st ) ، (oft ) ، (tle)باشد,مانند :
Fasten , rustle , Christmas , hasten , often
ترکیب( th)  صدای شبیه ( ث ) دارد مانند :

three , with , path

U , u

معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می دهد( u )در کلماتی که به
use , fuseختم تلفظ نمی شود می شوند) :  مثل
 مثل : ( gue) یا ( que) در ترکیب ( u)
Dialogue , antique ,
در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می دهد مانند :
Cut , but , cult ,

V , v

این حرف صدای (و) فارسی را می دهد بدین صورت که با قرار دادن
دندانهای بالا روی لب پایین تولید می شود ، مانند :
Very, revolt , valid , solve

W , w

این حرف صدای (و ) فارسی را می دهد ، اما باحلقه کردن لبها تولید می شود ، مانند :

Windows , will , well , way

تلفظ نمی (w ) ، شروع می شوند ( wr) نکته : در کلماتی که با ترکیب
شود ، مثل :
Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck

X , x

این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس )  یا ( گز ) می دهد .
اگر در ابتدای کلمه بیاید در موارد خاصی صدای ( ز ) می دهد ، مانند :
Xylophone , xylosection ,
اگر در ابتدای کلمه بیاید معمولا  صدای (کس ) می دهد مانند :
Express , exercise ,
 اگر بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می دهد مانند :
Exam , example ,

Y ,y

صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می دهد ، مثل :

Yet , yes , my , shy , party , lady

Z , z

صدای (ز) فارسی می دهد,مانند:

zebra, zest,zero

درباره وحیدپور

کارشناس ارشد زبان فرانسه زبان ها : فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

گرامر انگلیسی

جدول 16 زمان (معلوم) انگلیسی به همراه فرمول و مثال در یک صفحه

            این آموزش ها ادامه دارد! لینک کوتاه این آموزش: …

10 دیدگاه‌ها

 1. درود بر شما
  خیلی مچکرم بابت این اطلاعاتی که در سایت گذاشتید .
  امیدوارم هر جا هستید به تمام آرزوهاتون برسید .

 2. سلام
  تبریک حلول ماه مبارک ماه مهمانی خدای مهربان
  عالی بود یعنی
  حیفم اومد تشکر نکنم
  هرچند کامل تر بشه عالی تره مثلا تلفظ oo

 3. salam khasteh nabashid khilii aali bod

 4. با سلام
  بسیارتشکرمی کنم ازاطلاعاتی که داده اید.
  سوال من این است که قواعد گرامر بالا برای آمریکایی است یا بریتانیایی؟

 5. از راهنمایی خوب شما تشکر وقدردانی می کنم بسیار عالی مفید وقانع کننده بود از شما ممنونم

 6. سلام
  خیلی ممنونم بابت اطلاعاتی که داده اید

 7. خیلی ممنون خیلی مفید بود

 8. سلام خیلی بهم مطالب سایت شما کمک کرد حتی بیشتر از کلاس زبانی که میرم در پناه حق
  موفق باشید

 9. سلام خسته نباشيد خيلي هم عالي فقط يه سوال تو قسمت A نوشتين بعد از (L) كلمات f – l – v بيايد L تلفظ نميشود ولي فكر كنم f-m-v هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *