صفحه اصلی / آموزش زبان / آموزش انگلیسی / 250 قید در زبان انگلیسی

250 قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی

.

از میان انبوه کلمات، تعداد 252 تا از قید ها در زبان انگلیسی شناسایی شده اند که 154 تای آن قید و بقیه کلماتی هستند که نقش قید نیز دارند. مانند واژه “by” که حرف اضافه می باشد ولی می تواند به عنوان قید نیز به کار رود.
طبق معانی و کاربرد کلمات زیر به این صورت دسته بندی شده اند: 1) مقدار تکرار قید ها 2) تکرار (قید + نوع دیگر)  3) تکرار (نوع دیگر + قید)

نوع    تناوب تکرار    واژه
not    658        (adverb)
also    419        (adverb)
very    191        (adverb)
often    187        (adverb)
however    128        (adverb)
too    114        (adverb)
usually    101        (adverb)
really    79        (adverb)
early    77        (adverb)
never    76        (adverb)
always    69        (adverb)
sometimes    67        (adverb)
together    63        (adverb)
likely    57        (adverb)
simply    54        (adverb)
generally    52        (adverb)
instead    50        (adverb)
actually    46        (adverb)
again    44        (adverb)
rather    42        (adverb)
almost    41        (adverb)
especially    41        (adverb)
ever    39        (adverb)
quickly    39        (adverb)
probably    38        (adverb)
already    36        (adverb)
below    36        (adverb)
directly    34        (adverb)
therefore    34        (adverb)
else    30        (adverb)
thus    28        (adverb)
easily    26        (adverb)
eventually    26        (adverb)
exactly    26        (adverb)
certainly    22        (adverb)
normally    22        (adverb)
currently    19        (adverb)
extremely    18        (adverb)
finally    18        (adverb)
constantly    17        (adverb)
properly    17        (adverb)
soon    17        (adverb)
specifically    17        (adverb)
ahead    16        (adverb)
daily    16        (adverb)
highly    16        (adverb)
immediately    16        (adverb)
relatively    16        (adverb)
slowly    16        (adverb)
fairly    15        (adverb)
primarily    15        (adverb)
completely    14        (adverb)
ultimately    14        (adverb)
widely    14        (adverb)
recently    13        (adverb)
seriously    13        (adverb)
frequently    12        (adverb)
fully    12        (adverb)
mostly    12        (adverb)
naturally    12        (adverb)
nearly    12        (adverb)
occasionally    12        (adverb)
carefully    11        (adverb)
clearly    11        (adverb)
essentially    11        (adverb)
possibly    11        (adverb)
slightly    11        (adverb)
somewhat    11        (adverb)
equally    10        (adverb)
greatly    10        (adverb)
necessarily    10        (adverb)
personally    10        (adverb)
rarely    10        (adverb)
regularly    10        (adverb)
similarly    10        (adverb)
basically    9        (adverb)
closely    9        (adverb)
effectively    9        (adverb)
initially    9        (adverb)
literally    9        (adverb)
mainly    9        (adverb)
merely    9        (adverb)
gently    8        (adverb)
hopefully    8        (adverb)
originally    8        (adverb)
roughly    8        (adverb)
significantly    8        (adverb)
totally    7        (adverb)
twice    7        (adverb)
elsewhere    6        (adverb)
everywhere    6        (adverb)
obviously    6        (adverb)
perfectly    6        (adverb)
physically    6        (adverb)
successfully    5        (adverb)
suddenly    5        (adverb)
truly    5        (adverb)
virtually    5        (adverb)
altogether    4        (adverb)
anyway    4        (adverb)
automatically    4        (adverb)
deeply    4        (adverb)
definitely    4        (adverb)
deliberately    4        (adverb)
hardly    4        (adverb)
readily    4        (adverb)
terribly    4        (adverb)
unfortunately    4        (adverb)
forth    3        (adverb)
briefly    2        (adverb)
moreover    2        (adverb)
strongly    2        (adverb)
honestly    1        (adverb)
previously    1        (adverb)
as    1363        (adverb,conjunction,pronoun)
there    470        (adverb,pronoun,noun)
when    442        (adverb,conjunction)
how    412        (adverb,conjunction)
so    352        (adverb,conjunction,pronoun)
up    296        (adverb,preposition,adjective)
out    294        (adverb,preposition,adjective)
no    213        (adverb,adjective,noun)
only    208        (adverb,adjective,conjunction)
well    184        (adverb,verb,noun)
then    179        (adverb,adjective)
first    176        (adverb,adjective)
where    166        (adverb,pronoun,noun)
why    118        (adverb,conjunction,noun)
now    104        (adverb,conjunction,adjective)
around    101        (adverb,preposition)
once    95        (adverb,conjunction)
down    94        (adverb,preposition,adjective)
off    74        (adverb,preposition,adjective)
here    72        (adverb,interjection)
tonight    71        (adverb,noun)
away    59        (adverb,adjective)
today    54        (adverb,noun)
far    46        (adverb,adjective)
quite    45        (adverb,interjection)
later    42        (adverb,interjection)
above    40        (adverb,preposition,adjective)
yet    32        (adverb,conjunction)
maybe    17        (adverb,noun)
otherwise    14        (adverb,adjective)
near    13        (adverb,preposition,adjective)
forward    11        (adverb,adjective,noun)
somewhere    10        (adverb,noun)
anywhere    9        (adverb,noun)
please    8        (adverb,verb,idiom)
forever    7        (adverb,noun,idiom)
somehow    6        (adverb,idiom)
absolutely    5        (adverb,interjection)
abroad    2        (adverb,noun)
yeah    2        (adverb,interjection)
nowhere    1        (adverb,pronoun,adjective)
tomorrow    1        (adverb,noun)
yesterday    1        (adverb,noun)
the    9243        (definite article,adverb)
to    4951        (preposition,adverb)
in    2822        (preposition,adverb)
on    1087        (preposition,adverb,adjective)
by    706        (preposition,adverb)
more    597        (adjective,adverb)
about    451        (preposition,adverb,adjective)
such    236        (adjective,adverb)
through    235        (preposition,adverb,adjective)
new    210        (adjective,adverb)
just    208        (adjective,adverb)
any    190        (adjective,adverb)
each    173        (adjective,adverb)
much    165        (adjective,adverb)
before    141        (preposition,adverb,conjunction)
between    137        (preposition,adverb)
free    115        (adjective,adverb,verb)
right    113        (adjective,adverb,noun)
best    108        (adjective,adverb,noun)
since    107        (preposition,adverb,conjunction)
both    91        (adjective,adverb)
sure    90        (adjective,adverb)
without    89        (preposition,adverb,conjunction)
back    86        (noun,adverb,verb)
better    86        (adjective,adverb,noun)
enough    82        (adjective,adverb,interjection)
lot    82        (pronoun,adverb,noun)
small    81        (adjective,adverb)
though    81        (conjunction,adverb)
less    75        (adjective,adverb,preposition)
little    71        (adjective,adverb)
under    70        (preposition,adverb,adjective)
next    64        (adjective,adverb,noun)
hard    61        (adjective,adverb)
real    58        (adjective,adverb,noun)
left    52        (adjective,adverb)
least    50        (adjective,adverb)
short    48        (adjective,adverb,noun)
last    47        (adjective,adverb,noun)
within    46        (preposition,adverb)
along    45        (preposition,adverb)
lower    41        (adjective,adverb)
true    38        (adjective,adverb,verb)
bad    37        (noun,adverb,adjective)
across    36        (preposition,adverb,adjective)
clear    35        (adjective,adverb,verb)
easy    35        (adjective,adverb,interjection)
full    34        (adjective,adverb,noun)
close    29        (adjective,adverb,verb)
late    28        (adjective,adverb,noun)
proper    27        (adjective,adverb,noun)
fast    25        (adjective,adverb,verb)
wide    25        (adjective,adverb)
item    23        (noun,adverb)
wrong    23        (adjective,adverb,noun)
ago    22        (adjective,adverb)
behind    22        (preposition,adverb,adjective)
quick    22        (adjective,adverb,noun)
straight    21        (adjective,adverb,noun)
direct    20        (adjective,adverb,verb)
extra    20        (adjective,adverb,noun)
morning    20        (noun,adverb)
pretty    20        (adjective,adverb,noun)
overall    19        (adjective,adverb,noun)
alone    18        (adjective,adverb)
bright    17        (adjective,adverb,noun)
flat    17        (adjective,adverb,noun)
whatever    16        (pronoun,adverb,interjection)
slow    15        (adjective,adverb,verb)
clean    14        (adjective,adverb,verb)
fresh    14        (adjective,adverb)
whenever    14        (conjunction,adverb)
cheap    13        (adjective,adverb)
thin    13        (adjective,adverb,verb)
cool    12        (adjective,adverb,noun)
fair    11        (adjective,adverb,noun)
fine    11        (adjective,adverb,verb)
smooth    10        (adjective,adverb,verb)
false    7        (adjective,adverb,idiom)
thick    7        (adjective,adverb,noun)
collect    6        (verb,adverb,noun)
nearby    6        (adjective,adverb)
wild    6        (adjective,adverb,noun)
apart    5        (adjective,adverb)
none    5        (pronoun,adverb,adjective)
strange    5        (adjective,adverb)
tourist    5        (noun,adverb)
aside    4        (noun,adverb)
loud    4        (adjective,adverb)
super    4        (adjective,adverb,noun)
tight    4        (adjective,adverb)
gross    3        (adjective,adverb,verb)
ill    3        (adjective,adverb,noun)
downtown    2        (adjective,adverb,noun)
honest    2        (adjective,adverb)
ok    1        (adjective,adverb,noun)
pray    1        (verb,adverb)
weekly    1        (adjective,adverb,noun)

با این لیست قید در زبان انگلیسی، زبان انگلیسی را زودتر فراگیرید.

لینک کوتاه این آموزش: http://e-zaban.ir/?p=447

درباره وحیدپور

کارشناس ارشد زبان فرانسه زبان ها : فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

گرامر انگلیسی

جدول 16 زمان (معلوم) انگلیسی به همراه فرمول و مثال در یک صفحه

            این آموزش ها ادامه دارد! لینک کوتاه این آموزش: …

یک دیدگاه

  1. سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون
    ادامه بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *