صفحه اصلی / آموزش زبان (صفحه 4)

آموزش زبان

آموزش زبان به صورت آنلاین و حضوری. آموزش رایگان زبان های خارجه

Introducing Yourself in English معرفی خود به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با فیلم کوتاه آموزش انگلیسی در 2 دقیقه!

این سری آموزشی دارای فایل متن دیالوگ های فیلم است.

Introducing Yourself in English معرفی خود به انگلیسی

 

 


  

Practice these phrases

  • I an Cindy.
  • My name is Joe Brown.
  • I am from California.
  • I am 23 years old.
  • I am a programmer.
  • In my free time,I like to watch television and movies.
 

Introducing : To introduce something or someone means to bring a subject to the attention of someone for the first time.

Detail : It is an individual feature, fact or item.

Hobbies : A hobby is an act done regularly in one’s leisure time for pleasure.

Depends : To depend means to be controlled or determined by.

Situation : Situation is a set of circumstances in which one finds itself.

Information : Information are the facts provided or learned about something or someone.

Expect : Expecting means to regard something as likely to happen.

Colloquial Phrase : Colloquial words and phrases are informal and are used mainly in conversations.

Universal Phrase : Universal words and phrases are universal and can be used at any time and in any situation.

Greeting : Greeting is a polite word or sign of welcome.

Engineer : Engineer is a person who designs and build a machine or structure.

Origin : Origin is the beginning of something’s existence.

Relate : To relate means to be connected.

 

 

Introduction

In this lesson, we are going to learn how to introduce yourself.

First Example

Allie : Hello. My name is Allie, I am from New Jersey, United States. I am an accountant. I work in a telephone company. I am 25 years old.

 

Second Example

Cindy : Hi. I am Cindy. I am into designing. I create ad designs for an advertising company in New York.

 

Third Example

John : Hi there. I am John Smith. I am 28. I work as a plumber. Do you have any taps to fix?

 

Fourth Example

Nicola : Hello John. I am Nicola. I work as a receptionist in a construction company. I like my job very much. I live in New Jersey and I am 26 years old. My hobby is reading. I love to read novels.

 

Fifth Example

Joe : Hi! My name is Joe Brown. I am into software. I am a programmer. I am from California. I like swimming and going on treks.

 

Sixth Example

Mary : I am Mary. I am a school teacher and I teach in kindergarten. I took this job because I love children and I love teaching. In my free time I like to watch television and movies. I am 24 years old.

 

Seventh Example

Richard : Hi Mary! My name is Richard. I am 27. I am a sales manager. I work for a company that imports electric motors from China. I travel a lot for business, but I like to travel so it is fun.

 

Eighth Example

Linda : My name is Linda and I am from Ohio. I am a student. I am 23 years old. I have no hobbies because I have to study all day.
 
 
 
 
 

لینک کوتاه این آموزش فرانسه:

http://e-zaban.ir/?p=1026

 

100 فعل مهم فرانسه

100 فعل مهم فرانسه

être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, vouloir, venir, devoir, prendre, trouver, donner, falloir, parler, mettre, savoir, passer, regarder, aimer, croire, demander, rester, répondre, entendre, penser, arriver, connaître, devenir, sentir, sembler, tenir, comprendre, rendre, attendre, sortir, vivre, reprendre, entrer, porter, chercher, revenir, appeler, mourir, partir, jeter, suivre, écrire, montrer, tomber, ouvrir, arrêter, perdre, commencer, paraître, marcher, lever, permettre, asseoir, écouter, monter, apercevoir, recevoir, servir, finir, rire, crier, jouer, tourner, garder, quitter, manger, courir, continuer, oublier, descendre, cacher, poser, tirer, présenter, ajouter, agir, retrouver, offrir, apprendre, tuer, retourner, rencontrer, envoyer, dormir, pousser, rappeler, lire, changer, compter, occuper, frapper, travailler, expliquer, obtenir, rentrer, pleurer, essayer, répéter, payer, apporter, boire, sourire, coucher, causer, exister, raconter, serrer, songer, manquer, nommer, conduire, saisir, demeurer, remettre, battre, toucher, apparaître, souffrir, fermer, accepter, tendre, naître, sauver, avancer, traverser, souvenir, couvrir, gagner, former, plaire, embrasser, oser, refuser, décider, produire, charger, mêler, cesser, ressembler, chanter, empêcher, approcher, prier, espérer, échapper, glisser, briller, brûler, placer, juger, suffire, atteindre, annoncer, élever, acheter, mener, préparer, assurer, deviner, considérer, appartenir, tromper, vendre, craindre, emporter, rouler, posséder, réveiller, aider, découvrir, choisir, prononcer, taire, rêver, appuyer, étendre, trembler, défendre, créer, maintenir, indiquer, promettre, relever, abandonner, ignorer, exprimer, adresser, observer, séparer, marier, prévoir, amener, obliger, éclairer, poursuivre, livrer, contenir, fuir, couler, proposer, éprouver, retenir, attacher, voler, surprendre, briser, imaginer, diriger, parvenir, pénétrer, remarquer, éviter, établir, réussir, pencher, habiter, entourer, déclarer, étonner, dresser, durer, fixer, désirer, arracher, entraîner, soutenir, couper, douter, retirer, promener, forcer, examiner, revoir, remplir, terminer, tenter, remonter, installer, soulever, allumer, imposer, respirer, baisser, souffler, attirer, prêter, amuser, éclater, réunir, traiter, traîner, employer, marquer, prouver, importer, exiger, reposer, danser, saluer, accorder, achever, avouer, distinguer, emmener, agiter, hésiter, sonner, composer, enlever, rejoindre, ramener, étudier, partager, chasser, éloigner, réduire, engager, éteindre, sauter, plaindre, préférer, révéler, subir, rapporter, coûter, réfléchir, remercier, déposer, fumer, affirmer, convenir, vêtir, accomplir, résoudre, plonger, détruire, intéresser, disposer, lisser, verser, obéir, lutter, prétendre, construire, soumettre, peser, troubler, répandre, résister, protéger, enfermer, creuser, grandir, enfoncer, envelopper, prévenir, inspirer, ramasser, endormir, inventer, presser, confier, effacer, reculer, user, nourrir, remplacer, souhaiter, signer, interroger, dominer, commander, supposer, dépasser, accuser, habiller, condamner, menacer, écraser, céder, écarter, réclamer, dessiner, conclure, lier, admettre, attaquer, respecter, pendre, supporter, figurer, profiter, accrocher, calmer, satisfaire, valoir, signifier, inquiéter, assister, inviter, déchirer, risquer, parcourir, rejeter, renoncer, veiller, tracer, contenter, mériter, précipiter, rompre, caresser, étouffer, animer, casser, fonder, franchir, abattre, discuter, fatiguer, consentir, regretter, joindre, vaincre, consulter, haïr, repousser, exécuter, exposer, voyager, renverser, rassurer, retomber, décrire, mentir, armer, étaler, essuyer, précéder, désigner, détacher, recueillir, croiser, entretenir, surveiller, réserver, confondre, dégager, parer, visiter, détourner, plier, accueillir, redevenir, approuver, emparer, aborder, heurter, noyer, semer, guider, piquer…

کلمات کلیدی این آموزش:

100 فعل مهم فرانسه، گرامر زبان فرانسه، دانلود گرامر فرانسه، آموزش گرامر فرانسه، فعل های مهم فرانسه، 100 فعل فرانسه، آموزش فرانسه، آموزش زبان فرانسه

لینک کوتاه این آموزش فرانسه:

http://e-zaban.ir/?p=1020

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

excuse me, could you tell me how to get to …? excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à …?
the bus station la gare routière
excuse me, do you know where the … is? excusez-moi, savez-vous où se trouve …?
post office le bureau de poste
I’m sorry, I don’t know je suis désolé(e), je ne sais pas
sorry, I’m not from around here désolé(e), je ne suis pas d’ici
I’m looking for … je cherche …
this address cette adresse
are we on the right road for …? on est bien sur la bonne route pour …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? c’est la bonne direction pour aller à …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? vous avez une carte?
can you show me on the map? vous pouvez me montrer sur la carte?

سوالات آدرس دادن به انگلیسی فرانسه

it’s this way c’est par ici
it’s that way c’est par là
you’re going the wrong way vous êtes dans la mauvaise direction
you’re going in the wrong direction vous êtes dans la mauvaise direction
take this road prenez cette route
go down there allez par là
take the first on the left prenez la première à gauche
take the second on the right prenez la deuxième à droite
turn right at the crossroads tournez à droite au carrefour
continue straight ahead for about a mile Continuez tout droit sur environ 1 mile (1 mile est approximativement 1,6 km)
continue past the fire station dépassez la caserne des pompiers
you’ll pass a supermarket on your left vous allez dépasser un supermarché sur votre gauche
keep going for another … continuez encore sur …
hundred yards cent ‘yards’ (environ 91 mètres)
two hundred metres deux cents mètres
half mile un demi-mile (environ 800 mètres)
kilometre un kilomètre
it’ll be … ça sera …
on your left sur votre gauche
on your right sur votre droite
straight ahead of you droit devant vous

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه
how far is it? c’est à quelle distance?
how far is it to …? il y a combien de kilomètres jusqu’à …?
the airport l’aéroport
how far is it to … from here? quelle distance ça fait d’ici à …?
the beach la plage
is it far? c’est loin?
is it a long way? c’est loin d’ici?
it’s … …
not far ce n’est pas loin
quite close c’est assez proche
quite a long way c’est assez loin d’ici
a long way on foot ça fait une bonne marche
a long way to walk ça fait une bonne marche
about a mile from here c’est à environ un mile d’ici (1 mile est approximativement 1,6 km)

آدرس دادن به انگلیسی فرانسه به راننده

follow the signs for … suivez les panneaux pour …
the town centre le centre-ville
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights passez plusieurs feux et continuez tout droit
at the second set of traffic lights, turn left au deuxième feu, tournez à gauche
go over the roundabout prenez tout droit au rond-point
take the second exit at the roundabout prenez la deuxième sortie au rond-point
turn right at the T-junction tournez à droite à l’intersection
go under the bridge passez sous le pont
go over the bridge passez sur le pont
you’ll cross some railway lines vous allez traverser des voies ferrées

لینک کوتاه این آموزش مکالمه:

http://e-zaban.ir/?p=989

مرجع

آموزش فرانسه: واژگان قطار

آموزش فرانسه: واژگان قطار

At the train station – à la gare  در ایستگاه قطار
train station    gare   ایستگاه قطار
platform    quai   سکو
station hall    hall de gare   سالن ایستگاه
waiting room    salle d’attente   سالن انتظار
the ticket office    le guichet   گیشه
ticket machine    billetterie automatique, بلیط فروشی اتوماتیک

(train) fare    tarif (de train)  قیمت
ticket    un billet   بلیط
a single ticket    un aller simple بلیط رفت
a return ticket    un aller-retour بلیز رفت و برگشت
timetable    horaire, tableau des horaires  تابلو برنامه حرکت قطار
season ticket    carte d’abonnement  کارت اشتراک
railcard    carte de chemin de fer   کارت راه آهن
young person’s railcard    une carte jeune  کارت جوانان
luggage    les bagages  چمدان ها
left-luggage office    la consigne
left luggage locker    la consigne automatique
a (luggage) trolley    le chariot à bagages گاری حمل چمدان
the station master    le chef de gare   رئیس قطار
information desk    bureau des renseignements, accueil     قسمت اطلاعات
Train – le train  قطار

آموزش فرانسه: واژگان قطار

locomotive    la locomotive   لکوموتیو
carriage    voiture    واگن
buffet car    voiture-bar
dining car    wagon-restaurant  واگن رستوران
restaurant car    wagon-restaurant
the sleeper, sleeping car    wagon-lit
compartment    compartiment
Railway – Chemin de fer  راه آهن
track    voie ferrée
railway line    ligne de chemin de fer
express train    train express
fast train    train rapide
live rail    voie électrifiée
level crossing    passage à niveau
derailment    déraillement

آموزش فرانسه: واژگان قطار

Train trip – Voyage en train
first class    première classe
second class    deuxième classe
a passenger    un voyageur
train driver    conducteur de train
conductor    contrôleur
ticket inspector    contrôleur
train crash    accident de train
seat    siège
seat number    numéro de siège
correspondance     connection
penalty fare    amende
to travel    voyager
to get on the train    monter dans le train
to get off the train    descendre du train
to punch (a ticket)    composter (un billet)
useful phrases

آموزش فرانسه: واژگان قطار

Where is the railway station?     Où est la gare?
Where can I buy a ticket?     Où puis-je acheter un billet?
A single (return) to London please.    Je voudrais un aller simple (un aller-retour) pour Londres svp.
When does the next train for London leave?     A quelle heure part le prochain train pour Londres?
Where can I find a toilet?     Où puis-je trouver des toilettes?
Where can I get a taxi?     Où puis-je prendre un taxi?
How far is it?     C’est à quelle distance?

لینک کوتاه این آموزش:

http://e-zaban.ir/?p=961

 

 

50 فعل مهم فرانسوی

دوستان عزیز اگر دوست دارید با 50 فعل مهم فرانسوی آشنا شوید و صرف فعل و ترجمه آن را بدانید، جزوه ی شش صفحه ای گرامر افعال فرانسوی زیر را دانلود کنید.

 

 

دانلود آموزش زبان
دانلود 50 فعل مهم فرانسوی

 

یا اینجا از اینجا دانلود کنید!

 

لینک کوتاه این آموزش گرامر فرانسوی:

http://e-zaban.ir/?p=955

 

 

کلمات کلیدی این آموزش:

آموزش گرامر، گرامر فرانسوی، گرامر فرانسه ، دانلود گرامر فرانسه، دانلود گرامر صرف افعال فرانسوی، دستور زبان فرانسه، گرامر فرانسه مقدماتی و پیشرفته

کلمات فرانسوی در پیامک ها

icon-394

احتمالا اگر تا حالا با یک فرانسوی چت کرده باشید متوجه شدید که بعضی از کلمات رو به صورت مخفف و کوتاه می نویسند. کلمات فرانسوی در پیامک ها کوتاه یا مخفف می شن. مثلا به جای کلمه ی Toujours  ( به معنی همیشه) از علامت tjs استفاده می کنند. البته این حالت رو ممکنه در تابلو اعلام برنامه حرکت قطارها یا پرواز ها هم ببینید. لیست این علائم رو به صورت فایل پی دی اف می تونید در زیر دانلود کنید:

 

 

لینک کوتاه این جزوه آموزش فرانسه:

http://e-zaban.ir/?p=949

فیلم آموزش زبان انگلیسی :(مقدماتی ۱ – ۱)

 

آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم کوتاه با زیر نویس

 

 

پی دی اف فیلم آموزش زبان انگلیسی

زبان آموزان عزبز می توانید برای تمرین بیشتر روی این آموزش انگلیسی، فایل پی دی اف کم حجم نکته ها و پرسش های مربوط را دانلود نمایید.

 

دانلود آموزش زبان
دانلود آموزش زبان

 

لینک کوتاه این آموزش زبان:

http://e-zaban.ir/?p=939

 

کلمات کلیدی :

آموزش زبان – آموزش انگیسی – آموزش سطح بندی شده زبان انگلیسی – دانلود فیلم آموزش انگلیسی – دانلود فیلم زبان –

فیلم آموزش انگلیسی : اسمتون-اهل کجایی

فیلم آموزش انگلیسی این جلسه درباره آموزش پرسیدن نام و اینکه اهل کجا هستی، است. در ادامه فیلم این آموزش و آنالیز و معنی لغت به لغت و جملات فیلم نیز آمده است.

 

کلمات فیلم آموزش انگلیسی

What’s your name?

اسمت چیه؟

What = چی

‘s =  شکل مخفف is = هست

What’s= چیه؟ چه هست؟

your= ت-

name = اسم

your name =اسمت

*** فیلم آموزش انگلیسی ***

How do you spell it?

How =چطور

How do = چطور آیا

you  = تو

spell = هجی کردن

it = آن

you spell it? = تو هجی می کنی آن را

*** فیلم آموزش انگلیسی ***

Where are you from?

Where=کجا

are= هستید

from =از

Where are you from? = تو اهل کجا هستی؟

توجه : این آموزش ادامه دارد..

دوست عزیز:

تو هم اگه فیلم آموزشی خوبی سراغ داری یا هر سوالی درباره زبان انگلیسی داری، خوشحال میشیم از قسمت نظرات با ما در میون بگذاری!

اگر  این آموزش رو پسندیدی برای دوستان و آشنایان هم بفرست!

مطالب آموزشی سایت را در کانال تلگرام ما دنبال کنید. (جهت عضویت روی تصویر زیر کلیک کنید و سپس دکمه Join را در گوشی خود لمس کنید.)

فیلم آموزش انگلیسی
کانال آموزش زبان

 

لینک کوتاه این آموزش:

http://e-zaban.ir/?p=910

آموزش فرانسه: تلویزیون(لغات ضروری)

آموزش فرانسه امروز در رابطه با لغات ضروری تلویزیون است. اگر شما هم لغت یا اصطلاحی در این رابطه می دانید از طریق بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به لیست آموزش فرانسه : تلویزیون اضافه کنیم.

مطالب این آموزش:   لغات مربوط به تلویزیون ترجمه فارسی + ترجمه انگلیسی آموزش + فایل صوتی تلفظ کلمات

 

آموزش فرانسه : تلویزیون

 

la télé /TV
la télécommande = ریموت کنترل
une chaîne = کانال
un programme = برنامه
une série/ un feuilleton = سریال
une émission = برنامه – شو
un dessin animé= انیمیشن – کارتون
un documentaire = مستند
un jeu télévisé = game show
un magazine d’actualités (à la télévision) = مجله خبری
les informations (f pl) / les infos (f pl) / le journal = اخبار
l’actualité (f) = current events
la météo = هواشناسی
un reporter / un journaliste = گزارشگر / روزنامه نگار
une interview = گزارش
une publicité / une pub = تبلیغات
un concert = کنسرت
un film = فیلم
un film d’amour = فیلم رمانتیک
un film de science-fiction = فیلم علمی تخیلی
un film d’horreur = فیلم ترسناک
un film d’action = فیلم اکشن
un film d’aventures = فیلم ماجراجویانه
un film policier = فیلم پلیسی
un drame = درام
une comédie = کمدی
un (film) musical
une comédie musicale = کمدی موزیکال
un western = فیلم وسترن
en VO = ورژن اصلی
en VF = ورژن فرانسوی (به زبان فرانسه )
avec / sans sous-titres = با / بدون زیرنویس
un acteur / une actrice = هنر پیشه
une star / une vedette = ستاره سینما
le méchant = آدم بدجنس فیلم

 

 

ترجمه انگلیسی آموزش فرانسه

آترجمه انگلیسی آموزش فرانسه تلویزیون در زیر به صورت عکس قرار داده شده که با کلیک روی آن می توانید این آموزش را باز کرده و در سایز اصلی تماشا کنید.

 

 

آموزش فرانسه : تلویزیون
آموزش فرانسه : تلویزیون

 

لینک کوتاه این آموزش : http://e-zaban.ir/?p=877

آموزش فرانسه : مکالمات سفر

آموزش مکالمه فرانسه امروز:

یکی از سوالات پر تکرار و سوژه ی مهم امتحان Tcf – Tef -Delf موضوع سفر یا Voyage است که در این جلسه تعدادی از واژگان و اصطلاحات فرانسوی مربوط را برای شما آماده کرده ام.

 

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

DES TERMES GÉNÉRAUX  :

agence de voyage, destination, départ, arrivée, haute saison, basse saison, hors saison, office de tourisme, réservation, passeport, séjour, repos, heure locale, voyage organisé, week-end prolongé, voyage d’affaires, tourisme, voyageur, touriste, guide, moniteur d’une colonie, accompagnateur, partir à la découverte de, s’évader, partir à l’aventure, un voyage au bout du monde, distraction, détente, séjour linguistique.

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

LES SAISONS

le printemps / au printemps

l’été / en été

l’automne / en automne

l’hiver / en hiver

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

LE TEMPS

Quel temps fait-il?

Il fait beau.    Il fait chaud.     Il fait frais.     Il fait mauvais.     Il fait froid.

Il pleut.   Il neige.

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

LES MOYENS DE TRANSPORT

l’avion (l’aéroport, le vol, un vol direct sans escale, la correspondance, le décalage horaire,la compagnie aérienne, enregistrement/retrait des bagages)

le train (la gare, TGV, SNCF, RER, Eurostar, Thalys, le contrôleur, le billet, le quai, le tableau)

le bateau (le port, la gare maritime, la cabine, une croisière)

دانلود آموزش مکالمه فرانسه

LE LIEU L’HÉBERGEMENT
Passer ses vacances : Loger dans:
à la montagne

au bord de la mer

dans un village

à la campagne

sur une île

à l’étranger

 

un hôtel (en demi-pension, en pension complète)

une colonie de vacances

une caravane

un chalet

un camping

une chambre chez l’habitant

une auberge de jeunesse

sur le campus universitaire

LES ACTIVITÉS

Se reposer, se balader, faire une promenade / une excursion, un séjour linguistique / culturel, se cultiver, admirer le paysage, manger dans un restaurant traditionnel / une taverne familiale, prendre des photos, visiter les monuments historiques / les musées de la ville, prendre des photos, faire du vélo, explorer une région, pique-niquer, goûter des spécialités (une cuisine traditionnelle, internationale, locale), rencontrer des gens du pays
À la montagne : faire de l’escalade, faire des randonnées à VTT, découvrir la nature, contempler l’horizon
À la mer : aller à la plage, nager, se plonger, bronzer, prendre des bains de soleil, faire de la planche à voile / du ski nautique, pêcher/ aller à la pêche, jouer aux raquettes, faire des châteaux de sable

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

PETITES EXPRESSIONS/ IDÉES DIRECTRICES POUR LA PRODUCTION ORALE :

Réserver une chambre

Je voudrais réserver une chambre (une chambre double, pour deux semaines, du ____ au_____ juillet …)

Quel est le prix ?

Le petit déjeuner est compris ?

Je voudrais une chambre avec salle de bain.

Je voudrais une chambre avec vue sur le jardin / sur la cour, la piscine …

Est-ce qu’il y a un restaurant dans l’hôtel ?

À quelle heure faut-il rendre la clé ?

 

Les imprévues en voyage

On a été surpris par une averse au cours d’un pique-nique.

L’arc-en-ciel était visible après l’averse.

Les températures étaient très basses pour la saison.

Rater son avion.

Perdre son billet.

Un vol annulé / détourné sur un autre aéroport

Être bloqué à l’aéroport à cause d’une grève / de mauvaises conditions météorologiques

Perdre ses bagages

Se faire voler ses affaires.

Attraper la grippe / tomber malade

Une minute de plus, on manquait le train.

PARLER DES SES VACANCES

Je pars en voyage.

J’aimerais bien connaître d’autres pays.

On part en croisière en Méditerranée.

Je passe mes vacances à ……….

Je loge dans ….

Les gens sont gentils, accueillants…

Un accueil chaleureux.

La nature est très belle…

Un très bel endroit.

L’hôtel est confortable, luxueux, sur le port, dans l’arrière-pays, en pleine campagne, à 1 kilomètre du centre ville

Il y a beaucoup de touristes / de baigneurs

Un village pittoresque

Ça me fait tellement plaisir !

Quelle joie !

C’est génial / extraordinaire !

Le paysage est magnifique !

Être / arriver en avance / en retard / à l’heure

On ramasse des coquillages.

On s’amuse à sauter dans les vagues.

On a fait escale à _____________ avant d’aller à ___________

On a trouvé de petits chemins pour monter sur la montagne.

On a fait le trajet à pied.

آموزش مکالمه فرانسه : مکالمات سفر

 

 

  لینک کوتاه این آموزش:    http://e-zaban.ir/?p=860