صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش گرامر زبان انگلیسی

بایگانی برچسب: آموزش گرامر زبان انگلیسی

کلمه پرسشی what

کلمه پرسشی what what /hwʌt, hwɑt, wʌt, wɑt; unstressed hwət, wət/   pron.  کلمه پرسشی what (used in questions as a request for information):اولین کاربرد: برای کسب اطلاعات در جملات پرسشی به کار می رود What is your phone number? شماره تلفنت چنده؟ What is your wife’s name? اسم همسرت چیه؟ What …

مشاهده بیشتر »

حروف اضافه زمان At, in, On

حروف اضافه در انگلیسی

در زبان انگلیسی حرف اضافه in برای بیان قسمتی از روز و همپنین قبل از ماه، سال و فصل به کار می رود. مانند: in the morning, in the afternoon, in the evening ,in January حرف اضافه On قبل از روزهای هفته و نیز روزهای مشخص و دقیق سال استفاده …

مشاهده بیشتر »

250 قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی . از میان انبوه کلمات، تعداد 252 تا از قید ها در زبان انگلیسی شناسایی شده اند که 154 تای آن قید و بقیه کلماتی هستند که نقش قید نیز دارند. مانند واژه “by” که حرف اضافه می باشد ولی می تواند به عنوان قید نیز …

مشاهده بیشتر »

مضارع استمراری

ساخت مضارع استمراری این زمان جهت بیان عملی به کار میره که در زمان حال به طور مستمر ادامه دارد.. *** طرز تشکیل مضارع استمراری to be+فعل+ ing *** صرف مضارع استمراری to be…… I am You are Hi is She is It is We are You are They are …

مشاهده بیشتر »

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی فهرست کلمات پرسشی در زبان انگلیسی در این آموزش: در آموزش این جلسه به بررسی کلمات پرسشی انگلیسی زیر می پردازیم:  who  —  whom  —- which   —  what    —   whose   —   when   —   how long  —   where    —   how  often, how many times   —   how …

مشاهده بیشتر »