بایگانی برچسب: گرامر انگلیسی

کلمه پرسشی what

کلمه پرسشی what what /hwʌt, hwɑt, wʌt, wɑt; unstressed hwət, wət/   pron.  کلمه پرسشی what (used in questions as a request for information):اولین کاربرد: برای کسب اطلاعات در جملات پرسشی به کار می رود What is your phone number? شماره تلفنت چنده؟ What is your wife’s name? اسم همسرت چیه؟ What …

مشاهده بیشتر »

ساختار جمله در انگلیسی

در زیر فلش کارت آموزش ساختار گرامر انگلیسی آمده است.     کلید واژه ساختار جمله در انگلیسی: گرامر انگلیسی – دستور زبان انگلیسی – ساختار جمله در زبان انگلیسی – انگلیسی – زبان – زبان انگلیسی – ساختار جمله در انگلیسی -انگلیسی در سفر – گرامر انگلیسی به صورت …

مشاهده بیشتر »

آدرس به انگلیسی

نکات: 1- نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی است، یعنی آدرس از نام شروع و به کشور ختم می شود. ترتیب آن به صورت زیر است: نام شخص – واحد – پلاک – کوچه – خیابان – منطقه – نام شهر – نام کشور 2- در نوشتن اسامی خاص …

مشاهده بیشتر »

250 قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی . از میان انبوه کلمات، تعداد 252 تا از قید ها در زبان انگلیسی شناسایی شده اند که 154 تای آن قید و بقیه کلماتی هستند که نقش قید نیز دارند. مانند واژه “by” که حرف اضافه می باشد ولی می تواند به عنوان قید نیز …

مشاهده بیشتر »

مضارع استمراری

ساخت مضارع استمراری این زمان جهت بیان عملی به کار میره که در زمان حال به طور مستمر ادامه دارد.. *** طرز تشکیل مضارع استمراری to be+فعل+ ing *** صرف مضارع استمراری to be…… I am You are Hi is She is It is We are You are They are …

مشاهده بیشتر »

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی فهرست کلمات پرسشی در زبان انگلیسی در این آموزش: در آموزش این جلسه به بررسی کلمات پرسشی انگلیسی زیر می پردازیم:  who  —  whom  —- which   —  what    —   whose   —   when   —   how long  —   where    —   how  often, how many times   —   how …

مشاهده بیشتر »

گرامر انگلیسی: فعل be

گرامر انگلیسی سطح 1 درس اول گرامر انگلیسی Be – فعل (بودن) فرمول کلی جمله سازی در زبان انگلیسی به این صورت است که ابتدا فاعل و بعد فعل می آید. be از پرکاربرد ترین افعال گرامر انگلیسی است. مفرد جمع I am We are You are You are He …

مشاهده بیشتر »