نوشته های جدید

جملات شرطی در فرانسه

Phrases avec ” si “

جملات شرطی در فرانسه به 3 روش زیر ساخته می شوند:

جمله شرطی نوع اول زبان فرانسه

S  + présent de l’indicatif, verbe au présent, au futur ou à l’impératif

  • Si tu viens, je mange du chocolat     اگر میای، من شکلات می خورم .
  • Si tu viens, on s’amusera  اگر بیایی، خوش میگذره
  • Si tu viens, téléphone-moi    اگر میای، تلفن بزن

Valeur : une action se réalisera dans le présent ou le futur à contidion qu’une autre se réalise.

جمله شرطی نوع دوم زبان فرانسه

Si اگر   + imparfait گذشته استمراری, verbe au conditionnel présent فعل شرطی حال

  • Si j’allais  à Paris, j’irais tous les jours voir un spectacle. (L’hypothèse se situe dans le présent ou le futur, l’action envisagée a peu de chances de se réaliser)     اگه می رفتم پاریس، هر روز می رفتم یه نمایش می دیدم.
  • Si j’étais d’origine chinoise, je parlerais sûrement. (L’action se situe dans le présent mais l’action hypothétique est irréalisable)

 

جمله شرطی نوع سوم زبان فرانسه

Si  اگر + plus-que-parfaitماضی بعید, verbe au conditionnel passéفعل شرطی گذشته

S’il m’avait téléphoné, je lui aurais expliqué la situation (L’hypothèse est située dans le passé et l’action envisagée ne s’est pas réalisée) اگه به من تلفن زده بود، شرایط رو براش توضیح می دادم. (حالا که نزده و نمیشه کاریش کرد پونگذشته ها گذشته!)

اصطلاحات شرط در زبان فرانسه

Conjonctions

À condition que+ subjonctif ( valeur générale). Exemple : Je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain.

Pourvu que + subjonctif (condition nécessaire). Exemple : Vous pourrez voyager pourvu que la SNCF ne fasse pas de grève.

Pour peu que + subjonctif (condition minimale). Exemple : Elle rougit pour peu qu’on lui fasse un compliment.

À supposer que/ En attendant que + subjonctif  (Hypothèse choisie par le locuteur). Exemple : À supposer qu’il ne vienne pas, nous ajournerons la conférence.

Au cas où + conditionnel (Hypothèse qui ne dépend pas du locuteur). Exemple : Nous resterons à l’hôtel au cas où il pleuvrait.

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.